Warunki serwisu‏

Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów KKS Lech Poznań na mecze rozgrywane na Stadionie Poznań

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu biletów i karnetów osobiście lub za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży (dalej: Serwis) na sportowe imprezy masowe organizowane przez KKS Lech Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zakup biletu lub karnetu może nastąpić w jednym z Punktów Sprzedaży Biletów (dalej: PSB) lub poprzez stronę Serwisu https://bilety.lechpoznan.pl. Udostępniony przez KKS Lech Poznań system sprzedaży online umożliwia Użytkownikom Internetu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych miejscach na Stadionie Miejskim w Poznaniu podczas wybranych sportowych imprez masowych (dalej: Mecze). Administratorem systemu w ramach serwisu jest KKS Lech Poznań. 

 

Definicje

1.         Organizator lub KKS Lech Poznań lub Klub – KKS Lech Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-320), ul. Bułgarska 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 116034, NIP 787 19 38 871, kapitał zakładowy 1.930.000,00 PLN pokryty w całości;

2.         Stadion – Stadion w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17;

3.         Mecz – mecz piłki nożnej organizowany na Stadionie w Poznaniu z udziałem drużyny piłkarskiej KKS Lech Poznań;

4.         PSB – Punkt Sprzedaży Biletów znajdujący się przy Stadionie lub jeden z punktów partnerskich sprzedaży biletów;

5.         Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta na odległość przez Organizatora i Użytkownika, przy braku ich jednoczesnej obecności; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem kanałów komunikacji dostępnych w Serwisie;

6.         Regulamin – niniejszy regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów KKS Lech Poznań;

7.         Serwis – Elektroniczny System sprzedaży Biletów i Karnetów KKS Lech Poznań, służący także do zamawiania Karty Identyfikacyjnej;

8.         Serwis PayU – serwis internetowy umożliwiający dokonywanie szybkich płatności (przelewów) internetowych prowadzony przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;

9.         Klient – osoba, która zamierza dokonać lub która dokonała zakupu Biletu wstępu lub Karnetu na dany Mecz;

10.     Użytkownik – Klient zarejestrowany w serwisie i posiadający Konto, do którego przypisane są login i hasło do Serwisu;

11.     Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży na odległość;

12.     Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie;

13.     Zamówienie – złożona przez Użytkownika Organizatorowi za pośrednictwem Serwisu oferta zawarcia umowy Sprzedaży;

14.     Karta Identyfikacyjna – karta MiFare wydana przez system kontroli dostępu funkcjonujący na Stadionie w Poznaniu, umożliwiająca Uczestnikom wstęp na Stadion bez konieczności legitymowania się Biletem wstępu albo Karnetem, oznaczona imieniem i nazwiskiem, oraz numerem PESEL, a w razie gdy nie został on nadany – rodzajem, serią i numerem dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

15.     Karta Płatnicza – specjalna karta płatnicza, wydawana przez Bank współpracujący z Organizatorem umożliwiająca Uczestnikom wstęp na Stadion bez konieczności legitymowania się

Biletem albo Karnetem, oznaczona znakiem Organizatora, imieniem i nazwiskiem, oraz numerem PESEL, a w razie gdy nie został on nadany – rodzajem, serią i numerem dokumentu potwierdzającego tożsamość;

16.     Karnet – uprawnienie określonego Użytkownika do wejścia na Stadion, na przypisane mu miejsce, na wszystkie Mecze wyraźnie wskazane przez Organizatora w określonym okresie obowiązywania Karnetu;

17.     Bilet wstępu – jednorazowe uprawnienie określonego Użytkownika do wejścia na Stadion, na miejsce przypisane Użytkownikowi, na określony Mecz;

18.     Voucher – kupon promocyjny, który upoważnia Użytkownika do otrzymania rabatu o wskazanej na nim wysokości oraz na określonych w nim warunkach.

19.     Kodeks Dobrych Praktyk – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Organizatora;

20.     Siła wyższa – okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca rozgrywanie meczów piłki nożnej, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne.

 

I.

Postanowienia Ogólne

1.    Zakupu Biletu lub Karnetu można dokonać w następujący sposób: 

a)       bezpośrednio w PSB lub

b)      w kasach biletowych Klubu przy Stadionie lub 

c)       online za pośrednictwem Serwisu zgodnie z postanowieniami punktu II Regulaminu.

2.    Lista PSB współpracujących z Organizatorem, godziny otwarcia Punktów oraz kas biletowych Klubu dostępna jest na stornie internetowej Organizatora.

3.    Warunkiem wejścia na Mecz rozgrywany na Stadionie jest posiadanie Karnetu, Biletu wstępu na dany mecz, Karty Identyfikacyjnej lub Karty Płatniczej z doładowaną na dany Mecz usługą w postaci Karnetu lub Biletu wstępu. Karnet, Bilet wstępu, Karta Identyfikacyjna lub Karta Płatnicza, nie mogą być kopiowane ani przerabiane. 

4.    Wstęp na Mecz na każdy Bilet wstępu lub Karnet przysługuje wyłącznie Klientowi po dokonaniu zakupu Biletu wstępu lub karnetu.

5.    Przy zakupie Biletu wstępu lub Karnetu w PSB lub w kasach biletowych Klubu przy Stadionie Klient zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska oraz numeru PESEL, do których przypisany ma być nabywany Bilet wstępu lub Karnet.

6.    Organizator zastrzega, iż terminy meczów mogą ulegać zmianom na żądanie organizatora Ekstraklasy. W takim przypadku zakupiony Bilet lub Karnet zachowuje ważność w nowo wyznaczonym terminie Meczu. Organizator zastrzega sobie możliwość do informowania o zmianie terminu meczów za pośrednictwem witryny internetowej www.lechpoznan.pl. 

7.    Organizator zastrzega, iż część z zaplanowanych meczów może odbyć się bez udziału publiczności w wyniku decyzji administracyjnych odpowiedniego organu lub kar dyscyplinarnych nałożonych przez organizatora Ekstraklasy. Organizator zastrzega sobie możliwość do informowania o wspomnianym fakcie za pośrednictwem witryny internetowej www.lechpoznan.pl. W przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim Kupującym nie przysługuje roszczenie wobec Organizatora z tytułu braku możliwości uczestnictwa w Meczu.

8.    Organizator odmawia sprzedaży Biletów wstępu oraz Karnetów osobom:

a)       wobec których wydane zostało prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub prawomocne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach odbywania się imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.);

b)      wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmiot państw obcych, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji;

c)       wobec których zastosowany został zakaz klubowy;

d)      co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i czasie trwania imprezy masowej może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy masowej.

9.    Klientowi nie przysługuje roszczenie z tytułu braku możliwości uczestnictwa w Meczu objętym Biletem lub Karnetem, jeżeli nastąpiło to w wyniku nieprzestrzegania przez Klienta niniejszego Regulaminu, Regulaminu Stadionu Poznań, Regulaminu imprezy masowej lub innych przepisów prawa powszechnego i aktów prawa miejscowego.

10.  Organizator przedstawi na swojej oficjalnej stronie internetowej cennik zakupu biletów na poszczególne mecze rozgrywane w Sezonie.

11.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany raz ustalonych cen Biletów na wybrane mecze rozgrywane w Sezonie.

12.  Poprzez dokonanie zakupu Biletu wstępu lub Karnetu Klient oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz: a) „Regulamin Stadionu Poznań”;

b) „Regulamin imprezy masowej”,  które dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Organizatora.

 

II.

Procedura zawarcia umowy za pośrednictwem Serwisu

1.       Sprzedawcą Biletów wstępu i Karnetów w Serwisie jest Organizator.

2.       Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na to, by Organizator posługiwał się telefonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej dla celów korespondencyjnych.

3.       Użytkownik korzysta z Serwisu w swoim imieniu. 

4.       Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z serwisu wyłącznie w celu zakupu Biletu wstępu lub Karnetu.

5.       Informacje o Biletach wstępu i Karnetach prezentowane w Serwisie i na stronach internetowych Organizatora nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

6.       Złożenie Zamówienia przez Użytkownika stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, złożoną Organizatorowi przez Użytkownika.

7.       Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem niedostępności Serwisu, wynikającej z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

8.       Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty przez Użytkownika i otrzymania potwierdzenia zakupu Biletu wstępu lub Karnetu na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Za chwilę zapłaty przyjmuje się wpływ wymaganej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Organizatora.

9.       Dowodem zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika jest potwierdzenie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym należący do KKS Lech Poznan S.A., który prowadzony jest w serwisie PayU. 

10.   Vouchery promocyjne nie łączą się ze sobą. W jednej transakcji istnieje możliwość skorzystania z wyłącznie jednego vouchera, o ile Organizator nie postanowi inaczej.

11.   Internetowa aplikacja sprzedaży składa się z kilku etapów:

a)       wybór meczu lub innego produktu dostępnego w serwisie;

b)      proces logowania się do Serwisu;

c)       wybór ilości Karnetów lub Biletów wstępu w ramach ich kategorii (jeżeli taką możliwość dopuścił Organizator);

d)      wybór metody odbioru lub samodzielnego wydruku Karnetu bądź Biletów oraz wybór metody doręczenia lub odbioru Karty Identyfikacyjnej;

e)      zaakceptowanie metody płatności i wprowadzenie danych osobowych;

f)        podsumowanie i akceptacja wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika;

g)       Złożenie Zamówienia poprzez wybór przycisku "zamawiam i płacę";

h)      dokonanie płatności przez Użytkownika;

i)        potwierdzenie Zamówienia przez Organizatora;

12.   Po wylogowaniu się z Serwisu i ponownym zalogowaniu do niego, Użytkownik nie może zmienić liczby zakupionych Biletów lub Karnetów poprzez ponowną edycję złożonego zamówienia, co pozostaje bez wpływu na moment zawarcia umowy sprzedaży Biletu wstępu lub Karnetu zgodnie z punktem 8 powyżej.

13.   Do Organizatora należy dbałość o zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji służących do jednoznacznej jego identyfikacji. 

 

III.

Cena i płatności

1.       Rodzaje oraz ceny Biletów i Karnetów określa Organizator.

2.       Ceny Biletów i Karnetów określone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.       Jedyną dostępną metodą płatności w Serwisie jest płatność za pośrednictwem serwisu PayU.

4.       Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, tj. po przekierowaniu bezpośrednio z Serwisu na stronę serwisu PayU. 

5.       Transakcja nieopłacona w procesie składania zamówienia, (czyli przy wykorzystaniu płatności za pośrednictwem serwisu PayU) zostanie anulowana, przy czym możliwe jest ponowne przystąpienie do płatności w czasie nie przekraczającym 15 minut od jej anulowania. Po upływie 15 minut od złożenia i nieopłacenia danego zamówienia zostanie ono ostatecznie anulowane i usunięte, a Użytkownik powinien rozpocząć transakcję od nowa. 

 

IV.

Dostawa Karty Identyfikacyjnej

1.    Użytkownik ma możliwość zamówienia Karty Identyfikacyjnej za pośrednictwem Serwisu.

2.    Dostawa Karty Identyfikacyjnej zamówionej w Serwisie jest realizowana poprzez operatora pocztowego Poczta Polska SA.

3.    Opłata za wysyłkę zamówionej Karty identyfikacyjnej podana jest na ekranie monitora w chwili realizacji zakupu i zawiera całkowity koszt jej dostarczenia. 

4.    Karty Identyfikacyjne dostarczane będą - jeśli nie zaznaczono inaczej – na koszt Użytkownika, o czym ten informowany jest przed złożeniem Zamówienia. Czas dostawy wynosi do 7 dni roboczych (licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

 

V.

Polityka ochrony danych osobowych

1.       Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, a w przypadku Użytkowników Serwisu także w związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.       Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

a.       imiona i nazwisko Klienta,

b.       numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c.       adresy elektroniczne usługobiorcy.

3.       W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, Organizator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. 

4.       W przypadku zakupów za pośrednictwem Serwisu Organizator wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 2, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.       Organizator może przetwarzać, za zgodą Użytkownika i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2 o świadczeniu usług drogą elektroniczną inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

6.       Organizator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): 

a)       oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa powyżej 

b)      oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, 

c)       informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 

d)      informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną. 

7.       Organizator może udzielić informacji o danych, o których mowa powyżej, upoważnionym organom państwa na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 

8.       Organizator nie może przetwarzać danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2.

9.       Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Organizator, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18 ww. ustawy, które są: 

a)       niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, 

b)      niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę, 

c)       niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1,

d)      dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy. 

10.   Organizator, który przetwarza dane osobowe Użytkownika, jest obowiązany zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o: 

a)       możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

b)      udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, 

c)       podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

11.   Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być dla Użytkownika stale i łatwo dostępne za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. 

12.   W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Organizator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. 

13.   Organizator może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww. uprawnienia.

 

VI.

Przetwarzanie danych umożliwiających identyfikację Klienta

1.       Niezależnie od postanowień punktu VI przebywanie na Stadionie w trakcie Meczu, stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta zapewniających jego identyfikację.

2.       Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 13 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504), zakres przetwarzanych danych identyfikujących Klienta w trakcie Meczu obejmuje:

a)       imię i nazwisko,

b)      PESEL, a w razie gdy nie został on nadany – rodzaj i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3.       Administratorem danych osobowych określonych w pkt 2 powyżej jest Organizator, przy czym zgodnie z art. 13 ust. 2a i 2b ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504) Organizator zobowiązany jest przekazywać spółce Ekstraklasa Spółka Akcyjna oraz Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej dane określone powyżej, celem identyfikacji Użytkowników podczas Meczów .

4.       Ekstraklasa S.A. powierza przetwarzanie danych opisanych w ust. 2 spółce Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

 

VII.

Reklamacje 

1.       Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://bilety.lechpoznan.pl oraz w siedzibie Organizatora. Regulamin dostępny jest również na pisemne żądanie Użytkownika przesłane do siedziby Organizatora lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej https://bok.lechpoznan.pl

2.       Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony na okres sezonu 2016/2017. 

3.       Prawo do składania reklamacji przysługuje Klientowi w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia okoliczności uzasadniających ich złożenie. Reklamacje należy złożyć osobiście w siedzibie Organizatora, w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora z dopiskiem "Bilety - REKLAMACJA" lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej https://bok.lechpoznan.pl. Dopisek taki nie jest jednak warunkiem rozpoznania reklamacji. 

4.       Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i nazwę Klienta, nazwę wykorzystywaną przez Użytkownika do logowania w Serwisie, jak również zwięzły opis okoliczności uzasadniających jej złożenie oraz podpis Klienta.

5.       Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej przez Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany Organizatorowi. Decyzja Organizatora jest ostateczna. 

6.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji.

 

VIII.

Zwrot Biletów i Karnetów

1.       Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu ceny za niewykorzystany Bilet wstępu lub Karnet z przyczyn leżących po Stronie Klienta.

2.       W przypadku zakupów dokonywanych za  pośrednictwem Serwisu Organizator informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w trybie art. 27 wspomnianej ustawy.

3.       W wypadku gdy Organizator nie może wykonać zobowiązania i umożliwić Użytkownikowi wstępu na Mecz z jakichkolwiek przyczyn, w szczególności w określonych w pkt I ppkt 6 oraz ppkt 7, Organizator może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia w postaci umożliwienia udziału w innym Meczu. 

 

IX.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1.       Organizator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi elektroniczne w formie założenia i prowadzenia Konta w Serwisie oraz umożliwienie złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni formularz.

2.       Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na założeniu i prowadzeniu Konta w Serwisie zawarta jest na czas nieoznaczony.

3.       Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Użytkownika.

4.       Użytkownik może składać reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu poprzez wysłanie reklamacji w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora z dopiskiem "Usługi elektroniczne - REKLAMACJA" lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej https://bok.lechpoznan.pl. Dopisek taki nie jest jednak warunkiem rozpoznania reklamacji.

5.       Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej przez Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany Organizatorowi. Decyzja Organizatora jest ostateczna. 

6.       Użytkownik może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie usług elektronicznych o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez pisemne żądanie Użytkownika przesłane do siedziby Organizatora lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej https://bok.lechpoznan.pl. 

7.       Organizator może wypowiedzieć bezterminową usługę o świadczenie usług elektronicznych o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Użytkownik uporczywie narusza Regulamin, a także gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Nade wszystko Organizator może wypowiedzieć niniejszą usługę w przypadkach, o których mowa w pkt. I ppkt. 7. W powyższych sytuacjach umowa wygasa po upływie 3 dni od złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

8.       Na drodze porozumienia stron, Organizator i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych o charakterze ciągłym w każdym czasie.

9.       Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług elektronicznych zawartej na czas nieoznaczony przez Organizatora lub Użytkownika nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

 

X.

Postanowienia Końcowe

1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 mara 2009 roku (Dz. U. nr 62 poz. 504) o bezpieczeństwie imprez masowych.

2.       Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

3.       Użytkownik ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206.

4.       Użytkownik w sytuacji sporu z Organizatorem ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a)       zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;

b)      mediację;

c)       zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

d)      uzyskanie bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

5.       Zmiana treści Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

6.       Użytkownikowi, który nie zgadza się na zmiany wprowadzone w regulaminie przysługuje prawo do dezaktywacji swojego Konta, poprzez wysłanie informacji poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej https://bok.lechpoznan.pl.

7.       Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jej postanowieniami.

8.       Nazwa Serwisu, adres pod którym jest dostępny: https://bilety.lechpoznan.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione.

9.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07 października 2016 roku.