NADZWYCZAJNY REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ – MECZU PIŁKI NOŻNEJ

w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm), zwanej dalej „Ustawą” oraz obowiązujących regulaminów wewnętrznych Departamentu Logistyki Rozgrywek Ekstraklasa S.A. „Zasady organizacji meczów w ramach Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy w sezonie 2021/2022 w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19 (Wersja 3.2)”, korelujących z założeniami organizacyjnymi dla klubów piłkarskich Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadza się niniejszy nadzwyczajny regulamin imprez masowych - meczów piłki nożnej:

Rozdział I
Zakres obowiązywania
§ 1

1. Regulamin dotyczy imprez masowych – meczów piłki nożnej, organizowanych przez KKS Lech Poznań SA, na terenie Stadionu Miejskiego usytuowanego przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu w okresie stanu epidemii i obowiązuje do odwołania lub do zakończenia sezonu.
2. Regulamin określa specjalne zasady organizacji meczów w ramach rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy w okresie stanu epidemii COVID-19.
3. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie maksymalnie bezpiecznej organizacji imprez masowych, przy zachowaniu bezwarunkowych restrykcji w działaniach prewencyjnych mających na celu ochronę zdrowia wszystkich osób uczestniczących w imprezie masowej.
4. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
a. sposób organizacji imprezy masowej w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19
b. obowiązki uczestników imprezy masowej w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19;
c. warunki uczestnictwa w imprezie masowej w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19;
d. uprawnienia uczestników imprezy masowej w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19;
e. zasady odpowiedzialności uczestników imprezy masowej za zachowanie niezgodne z Regulaminem.

Rozdział II
Sposób organizacji imprezy masowej – meczu piłki nożnej w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19
§ 2

1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator imprezy.
2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę masową - mecze piłki nożnej (bilety jednorazowe, karnety, imienne zaproszenia itp.).
3. Do zakupu lub bezpłatnego otrzymania biletu wstępu, o których mowa w ust. 2, uprawnione są osoby, które podczas zakupu okażą dokument potwierdzający tożsamość, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
4. Dokumenty uprawniające do wejścia na teren imprezy masowej, są imienne i nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży.
5. W celu uniknięcia gromadzenia się osób oraz uniknięcia konieczności dezynfekowania kolejnych stref na terenie obiektu, obowiązuje wyłącznie elektroniczna sprzedaż biletów wstępu uprawniających do udziału w imprezie masowej. Tym samym wyłączona jest możliwość sprzedaży biletów wstępu uprawniających do udziału w imprezie masowej w kasach biletowych obiektu. Szczegółowe zasady sprzedaży biletów wstępu uprawniających do udziału w imprezie masowej mogą zostać zmienione przez organy administracji publicznej.
6. W związku z ust. 5 powyżej, za dokument uprawniający do wejścia na teren imprezy masowej uważa się tylko bilet wstępu do wydruku samodzielnego oraz bilety elektroniczne (mobilne). Z uwagi na epidemię COVID-19, na imprezy masowe odbywające się w okresie obowiązywania niniejszego Regulaminu nie obowiązują imienne karty kibica.
7. Sprzedaż biletów wstępu uprawniających do udziału w imprezie masowej odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej zgody uczestnika imprezy masowej w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 podczas imprezy masowej, w tym w oparciu o zrzeczenie się ewentualnych roszczeń wobec Organizatora imprezy masowej wynikłych z tego tytułu.
8. Dla poszczególnych uczestników imprezy masowej udostępniane będzie 30% liczby miejsc siedzących na stadionie przewidzianych dla uczestników imprezy masowej.
9. Do limitów liczby osób nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19.
10. Do ogólnej liczby uczestników imprezy nie wlicza się osób pełniących funkcje jakiekolwiek funkcje związane z organizacją imprezy masowej, a w szczególności nie wlicza się:
a. zawodników, członków sztabów szkoleniowych i osób funkcyjnych;
b. oficjalnych przedstawicieli drużyn biorących udział w imprezie masowej;
c. oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek;
d. członków służb porządkowych, służb medycznych, służb technicznych;
e. oficjalnych akredytowanych dziennikarzy, fotoreporterów etc.;
f. reporterów, komentatorów;
g. przedstawicieli służb publicznych, np. policji i straży pożarnej;
h. przedstawicieli służb informacyjnych i porządkowych.
11. W odniesieniu do uczestników imprezy masowej mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące zasad postępowania w czasie trwania epidemii COVID-19, jak również zalecenia i rekomendacje przedstawicieli władzy publicznej w tym zakresie.
12. Organizator imprezy masowej zapewnia taką ilość wejść na teren obiektu dostosowaną do 30% liczby miejsc siedzących dostępnych na widowni, by umożliwić uczestnikom imprezy masowej wejście na teren obiektu tak, aby były spełnione przepisy niniejszego Regulaminu oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie, a w szczególności aby umożliwić co najmniej 20-sekundowe przeprowadzenie czynności związanych z kontrolą dostępu na teren obiektu w przeliczeniu na jednego uczestnika imprezy masowej. Wejście na teren obiekt będą dostosowane do sektorów, w których uczestnicy imprezy masowej zakupili bilety wstępu uprawniające do udziału w imprezie masowej, tak aby maksymalnie skrócić drogę od wejścia na teren obiektu do sektora zajmowanego przez danego uczestnika imprezy masowej.
13. Organizator imprezy masowej zapewni odpowiednią infrastrukturę przy wejściach na teren obiektu regulującą przepustowość i zapewniającą co najmniej 1,5-metrowy dystans pomiędzy uczestnikami imprezy masowej.
14. Na terenie obiektu zabrania się przyjmowania zorganizowanych grup kibiców gości.
15. Organizator imprezy masowej odpowiedzialny jest za sposób rozmieszczenia uczestników imprezy masowej na poszczególnych sektorach obiektu przy zachowaniu maksymalnych możliwych odległości pomiędzy uczestnikami imprezy masowej oraz przy uwzględnieniu dopuszczalnej liczby udostępnionych miejsc na terenie obiektu.
16. Organizator imprezy masowej jest upoważniony do przygotowania/udostępnienia specjalnych miejsc na sektorze/sektorach obiektu, gdzie uczestnicy imprezy masowej, o których mowa w ust. 9 lit. a. – c. powyżej mogą zająć miejsca bezpośrednio obok siebie w sposób uwzględniający niezbędny dystans wobec innych uczestników imprezy masowej.
17. Maksymalna liczba uczestników imprezy masowej przebywających w toaletach odpowiada liczbie kabin toaletowych w danym zespole toalet. Organizator imprezy masowej odpowiada za wyznaczenie dodatkowych toalet mobilnych w przypadku braku toalet kabinowych.
18. Organizator imprezy masowej zapewnia wydłużone w czasie rozpraszanie uczestników imprezy masowej, aby uniknąć ich gromadzenia w stałych miejscach i umożliwić zachowanie dystansu pomiędzy poszczególnymi uczestnikami imprezy masowej.
19. Organizator imprezy masowej jest uprawniony do aktywnego zarządzania wszelkimi przestrzeniami publicznymi przeznaczonymi dla uczestników imprezy masowej w celu zapobiegania gromadzenia/grupowania się uczestników imprezy masowej, w tym na udostępnionych parkingach obiektu, w obszarach wejść na teren obiektu, w ciągach komunikacyjnych/promenadach, strefach toalet, sektorach/schodach itp.

Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy masowej - meczu piłki nożnej w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19
§ 3

1. Uczestnik imprezy masowej jest obowiązany:
a. nie zakłócać porządku publicznego;
b. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu;
c. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających imprezę masową dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie oraz dokument tożsamości.
d. zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową;
e. realizować obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie obiektu;
f. realizować obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do toalety lub na każde polecenie służb porządkowych i służb informacyjnych Organizatora imprezy masowej;
g. zachowywać co najmniej 1,5-metrową odległość od innego uczestnika imprezy masowej;
h. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
i. poddać się procedurze pomiaru temperatury ciała w razie polecenia służb porządkowych i służb informacyjnych Organizatora imprezy masowej;
j. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora imprezy masowej (w tym spikera zawodów), a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;
k. stosować się do przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących zasad postępowania w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz zaleceń i rekomendacji przedstawicieli władzy publicznej w tym zakresie.
2. Ze względu na bezpieczeństwo imprezy masowej uczestnicy imprezy masowej, na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na obiekt lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu imprezy masowej.
W celu skrócenia czasu kontroli, ograniczenia kontaktu służby informacyjnej i porządkowej z uczestnikami imprezy masowej oraz uniknięcia konieczności dezynfekowania kolejnych stref obiektu, uczestnikom imprezy masowej rekomenduje się niewnoszenie bagażu podręcznego na teren stadionu i unikanie korzystania z depozytów.

Rozdział IV
Warunki uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19
§ 4

1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową – mecze piłki nożnej osobie:
a. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych;
b. wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy;
c. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
d. odmawiającej realizacji obowiązku zakrywania ust i nosa;
e. odmawiającej realizacji obowiązku dezynfekcji rąk;
f. odmawiającej poddania się procedurze pomiaru temperatury ciała w przypadku polecenia służb porządkowych i służb informacyjnych Organizatora imprezy masowej;
g. przejawiającej objawy zakażenia wirusem COVID-19 (takie jak np. kaszel, podwyższona temperatura ciała, problemy z oddychaniem, katar etc.);
h. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;v i. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
j. małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
2. Podczas imprezy masowej – meczu piłki nożnej zabrania się w szczególności:
a. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych uczestników imprezy masowej do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;
b. rzucania przedmiotami;
c. wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora;
d. zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
e. uporczywego stania poza miejscami w sektorach wskazanych przez Organizatora;
f. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
g. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu.;
h. umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne;
i. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
j. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych;
k. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;
l. stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników imprezy masowej.
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej – meczu piłki nożnej:
a. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
b. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
c. pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie;
d. środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
e. kasków oraz parasoli;
f. materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
g. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
h. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie;
i. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.
j. wskaźników laserowych;
k. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/użytkownika obiektu;
l. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.
6. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora imprezy.
7. Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z ust. 2-3 oraz ust.6 powyżej, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.

Rozdział V
Uprawnienia uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19
§ 5

1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:
a. przebywać na terenie stadionu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej;
b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem, a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników imprezy masowej;
c. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
e. korzystać z pomocy medycznej na imprezie.
2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:
a. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy masowej,
b. żądania od Organizatora zwrotu kosztów, za niewykorzystane bilety wstępu uprawniające do udziału w imprezie masowej na zasadach określonych przez Organizatora w odrębnych regulaminach,
c. składania skarg i wniosków.

Rozdział VI
Postanowienia szczególne dotyczące rozgrywek ligi zawodowej
§ 6

1. Poprzez zakup biletu wstępu lub wejście w posiadanie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej uczestnik imprezy udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez Organizatora, podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej, jego spółki zależne bądź stowarzyszone kluby piłkarskie, danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także do przekazywania tych danych innym podmiotom na zasadach i w zakresie wskazanym w ww. Ustawie.
2. Dane o których mowa w ust. 1 muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Dane, o których mowa powyżej przetwarzane są nie dłużej niż przez okres dwóch lat od daty ostatniego imprezy masowej – meczu piłki nożnej, w którym uczestnik brał udział lub przez okres wskazany w Ustawie.

Rozdział VII
Przepisy końcowe
§ 7

1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
2. Osoby zakłócające porządek publiczny, zachowujące się niezgodnie z Regulaminem imprezy masowej lub nieprzestrzegające wymogów sanitarnych określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa mogą być usunięte z terenu imprezy masowej.
3. Wobec sprawcy naruszenia regulaminu Organizator imprezy masowej będącej meczem piłki nożnej może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez tego Organizatora. Osobie ukaranej zakazem klubowym służy prawo wniesienia wniosku do Organizatora. Regulamin wewnętrzny, określający formę, tryb i termin złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Organizatora (www.lechpoznan.pl).
4. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
5. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby Organizatora odmawiają osobie wstępu na imprezę masową w przypadkach określonych w art. 22.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
6. W przypadku zatrzymania uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej przez służby informacyjne lub służby porządkowe Organizatora imprezy masowej, w związku ze złamaniem przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, Organizator imprezy masowej zastrzega sobie prawo tymczasowego zatrzymania i/lub zablokowania dokumentu upoważniającego do wstępu na imprezę masową. Dokument taki zostanie uczestnikowi zwrócony i/lub odblokowany na jego wniosek, niezwłocznie w przypadku odstąpienia od nałożenia przez Organizatora kary zakazu klubowego, a w przypadku nałożenia takiej kary, w terminie 3 dni od dnia jej wykonania.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwrotu zakupionego wcześniej biletu wstępu z zastrzeżeniem, że zmiana będzie ogłaszana przez Organizatora niezwłocznie po podjęciu informacji o konieczności jej dokonania
b. stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu.
c. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody,
d. unieważnienia biletu wstępu, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę masową, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8. Niezależnie od zasad określonych w niniejszym Regulaminie, ostateczne zasady organizacji imprez masowych w specjalnym reżimie sanitarnym mogą być dalej precyzowane/korygowane przez organy administracji publicznej. Akty prawne oraz decyzje i zarządzenia organów administracji państwowej dotyczące zasad postępowania w czasie trwania epidemii COVID-19 mają zastosowanie.
9. Regulamin imprezy masowej – meczu piłki nożnej wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2021 roku i obowiązuje do odwołania.

Organizator