Bilety na mecze Lecha Poznań
Rusza nowa edycja programu "Poznaj Polskę na Sportowo"

Lech Poznań wraz z początkiem sezonu 2023/24 przystąpił do kolejnej edycji programu "Poznaj Polskę na Sportowo", który organizowany jest przez Polski Związek Piłki Nożnej, a także Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Poznaj Polskę na Sportowo

Program "Poznaj Polskę na Sportowo" skierowany jest do dzieci od 6. do 19. roku życia, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będących zawodnikami klubów sportowych zrzeszonych w PZPN.


Tegoroczna edycja, która będzie realizowana od lipca do końca listopada 2023 roku obejmuje dwa kluczowe projekty:
- wsparcie finansowe w organizacji wyjazdów na mecze piłkarskie,
- konkurs wiedzy o piłce nożnej.

Program "Poznaj Polskę na Sportowo" umożliwia więc wyjazdy na mecze piłkarskie:
- klubów piłkarskich na poziomie Ekstraklasy, I ligi oraz II ligi, Ekstraligi kobiet, a także Ekstraklasy Futsalu (spotkania ligowe oraz mecze Pucharu Polski)
- Reprezentacji Polski (zaproszenia na mecz Reprezentacji A mężczyzn będą dostępne w przedsięwzięciu PPnS wyłącznie dla laureatów Konkursu Wiedzy o piłce nożnej)


Instrukcja wyjaśniająca jak przystąpić do programu oraz jak zrealizować zamówienie na bilety tutaj>>.

Klub, który zdecyduje się na udział w przedsięwzięciu "Poznaj Polskę na sportowo", w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie wyjazdu może otrzymać:

- darmowe zaproszenia na mecz dla zorganizowanych grup uczniów oraz opiekunów;
- dofinansowanie środków transportu;
- dofinansowanie do kosztów usług gastronomicznych oraz wynagrodzenia opiekunów.

Więcej informacji na stronie PZPN.

Poznaj Polskę na Sportowo w poprzedniej rundzie

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz tutaj.

 • help_outlineKto może aplikować o bilety na wydarzenie sportowe i dofinansowanie wyjazdu?
  Jeżeli Twój Klub jest członkiem PZPN, to każda osoba, która ma uprawnienia administratora klubu w systemie Exranet ma dostęp do systemu Poznaj Polskę na Sportowo (PPnS). Jeżeli chcesz działać w imieniu swojego Klubu upewnij się, że masz:
  - zgodę Klubu na działanie w jego imieniu oraz
  - uprawnienia administratora klubu w Systemie Exranet.
 • help_outlineJak przygotować się do pierwszego logowania?
  Administrator Klubu powinien uzyskać Zgodę Zarządu Klubu na rozpoczęcie procesu podpisywania umowy ramowej z PZPN. Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu „Poznaj Polskę na sportowo”. Dodatkowo Administrator Klubu powinien uzyskać od Klubu następujące informacje:
  - czy klub jest czynnym podatnikiem VAT?
  - kto będzie upoważniony przez Zarząd Klubu do podpisania Umowy Ramowej z PZPN?
 • help_outlineGdzie znajdę formularz zgłoszenia Klubu do projektu „Poznaj Polskę na sportowo”?
  Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie PZPN w zakładce APLIKACJA PPnS. Po kliknięciu w przycisk zakładki system sprawdzi czy Administrator jest zalogowany.
  Jeżeli nie, zostanie wywołane okno logowania - zaloguj się do systemu PPnS wykorzystując login i hasło do systemów Ekosystemu PPnS.
  Jeżeli Administrator już jest zalogowany do Ekosystemu PZPN, zostanie przekierowana bezpośrednio na stronę startową systemu PPnS.
  Szczegóły dotyczące funkcjonowania systemu PPnS znajdą Państwo w INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA SYSTEMU POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO.

 • help_outlineJak wypełnić formularz zgłoszenia Klubu do projektu „Poznaj Polskę na sportowo”?
  W celu przygotowania umowy ramowej udziału Klubu w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę na sportowo” konieczne jest zebranie informacji na temat Klubu.
  Administrator zostanie poproszony o podanie istotnych danych do umowy w szczególności dotyczących informacji czy Klub jest czynnym podatnikiem VAT, numeru NIP Klubu oraz wskazanie osób oraz ich danych takich jak e-mail oraz telefonu kontaktowego – które będą niezbędne do złożenia oświadczeń w systemie Autenti. Szczegóły dotyczące wypełniania formularza znajdą Państwo w INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA SYSTEMU POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO. na stronach 12-16.

 • help_outlineKto może podpisać umowę z PZPN w celu zgłoszenia Klubu do projektu „Poznaj Polskę na sportowo”?
  Umowę ramową z PZPN w przedmiocie udziału w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę na sportowo” może podpisać każda osoba z Zarządu Klubu zgodnie z obowiązującą w Klubie zasadą reprezentacji. Zarząd Klubu może również udzielić pełnomocnictwa do podpisania umowy i w tym przypadku konieczne będzie załączenie tego dokumentu w systemie (patrzINSTRUKCJI UŻYTKOWANIA SYSTEMU POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO. strona 16). Pełnomocnikiem Zarządu może być Administrator Klubu jeżeli dysponuje odpowiednim upoważnieniem (posiada pełnomocnictwo lub jest prokurentem samoistnym). Jeżeli Administrator jest członkiem zarządu Klubu może wskazać siebie jako osobę reprezentującą Klub, uwzględniając zasadę reprezentacji.
 • help_outline Czy Administrator Klubu może podpisać umowę z PZPN w imieniu Klubu?

  Pełnomocnikiem Zarządu może być Administrator Klubu jeżeli dysponuje odpowiednim upoważnieniem (posiada pełnomocnictwo lub jest prokurentem samoistnym). Jeżeli Administrator jest członkiem zarządu Klubu może wskazać siebie jako osobę reprezentującą Klub, uwzględniając zasadę reprezentacji.

 • help_outlineNa które mecze można pojechać w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na sportowo”?
  Klub może wysłać swoich zawodników na mecze wskazane w liście wydarzeń zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Lista ta zawiera mecze piłkarskie w rundzie jesiennej sezonu 2023/2024 w ramach rozgrywek klubowych oraz mecze Kadr Reprezentacji Polski:
  - mecze Drużyn Ekstraklasy, I Ligi oraz II Ligi mężczyzn;
  - mecze Drużyn Ekstraligi kobiet;
  - mecze Drużyn Ekstraklasy Futsalu mężczyzn;
  - mecze ww. drużyn w Pucharze Polski
  - mecze Reprezentacji młodzieżowych kobiet i mężczyzn
  - mecze reprezentacji A kobiet
  - mecze reprezentacji A mężczyzn
  - mecze ligowe AMP Football w rundzie jesiennej w sezonie 2023/2024
  - mecze Reprezentacji AMP Football w roku 2023
  - mecze pucharowe Polskich klubów w rozgrywkach UEFA rozgrywane na stadionie w Polsce w rundzie jesiennej w sezonie 2023/2024.
 • help_outlineCzy klub musi być członkiem PZPN, aby złożyć wniosek o przyznanie biletów oraz dotacji na Wydarzenia Sportowe?
  Tak, tylko Klub będący członkiem PZPN może ubiegać się o przyznanie biletów oraz dofinansowania na wyjazdy w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę na sportowo.

 • help_outlineCzy w sytuacji, gdy Klub złożył już wniosek o przyznanie biletów oraz dotacji na Wydarzenia Sportowe i nie wykorzystał wszystkich 45 miejsc może złożyć drugi wniosek?
  Klub może złożyć maksymalnie jeden wniosek na wybrane wydarzenie sportowe. W przypadku, gdy jeden z wniosków został już złożony, ale nie został jeszcze zaakceptowany, Klub może wycofać nieprawidłowy wniosek i spróbować złożyć nowy wniosek. W przypadku, gdy wniosek jest już zaakceptowany, bilety oraz dofinansowanie przyznane – nie ma możliwości zmiany tego wniosku.
 • help_outlineDlaczego system PPnS podaje tylko szacowaną liczbę biletów na Wydarzenia Sportowe?
  Na etapie wyboru wydarzenia sportowego z listy wydarzeń w systemie PPnS, Administrator Klubu jest informowany o szacowanej liczbie biletów dostępnych na dane wydarzenie. Nie jest to liczba gwarantowana, gdyż bilety są rezerwowane dla wnioskującego Klubu dopiero po skutecznym wysłaniu wniosku. Przy rezerwacji biletów decyduje kolejność napływu wniosków. Jeżeli w trakcie wypełniania wniosku pula biletów zostanie wyczerpana lub uczestników zgłaszanych przez Klub przekroczy liczbę dostępnych biletów, Klub otrzyma informację o braku dostępnych biletów na wydarzenie.
 • help_outlineCo zrobić, jeżeli liczba biletów na wybrane Wydarzenie Sportowe wyczerpie się lub jest mniejsza od liczby biletów wnioskowanych przez Klub?
  W przypadku, gdy przy próbie wysłania wniosku Klub otrzyma komunikat, że liczba dostępnych biletów jest niższa od wnioskowanej, albo pula biletów na wydarzenie ulegnie całkowitemu wyczerpaniu, Klub może złożyć zapytanie na adres poznajpolske@pzpn.pl o możliwość udostępnienia większej liczby biletów. PZPN może wystąpić do Klubu organizującego wydarzenie sportowe o zwiększenie limitu przyznanych biletów na wybrane wydarzenie sportowe. Jeżeli Klub organizujący wydarzenie sportowe wyrazi zgodę na zwiększenie limitu przyznanych biletów, PZPN będzie mógł ponownie udostępnić to wydarzenie w systemie PPnS pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z regulaminowymi terminami.
 • help_outlineJakie dokumenty musi posiadać Klub przed wyjazdem na Wydarzenia Sportowe?
  Klub, który składa wniosek o przyznanie biletów na wydarzenia sportowe musi odpowiednio przygotować się do udokumentowania wniosku oraz przygotować się do możliwej kontroli ze strony PZPN oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. W pierwszej kolejności Klub musi zebrać od wszystkich uczniów uczestniczących w wydarzeniu sportowym wymagane ZGODY według wzorów wymaganych przez PZPN. Zgody te obejmują zgodę na wyjazd ucznia na wydarzenie sportowe, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualne wykorzystanie wizerunku uczestnika. Po drugie Klub musi posiadać aktualne zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w odniesieniu do wszystkich osób opiekujących się Uczniami w ramach ich wyjazdu na Wydarzenie Sportowe oraz aktualne informacje (kopia wydruku pdf) uzyskane w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, dla wszystkich osób opiekujących się Uczniami w ramach ich wyjazdu na Wydarzenie Sportowe. Brak wymaganych dokumentów może skutkować nieprawidłowym rozliczeniem Klubu z PZPN w zakresie poprawności wykonania powierzonego zadania.
 • help_outlineCzy po zakończeniu wyjazdu na Wydarzenie Sportowe, Klub organizujący wyjazd ma jakieś obowiązki wobec PZPN?
  Niezwłocznie po powrocie z wyjazdu na wydarzenie sportowe Klub ma obowiązek umieścić na swojej oficjalnej stronie internetowej lub poprzez swoje oficjalne kanały/profile w mediach społecznościowych (social media) relację fotograficzna z udziału w wydarzeniu sportowym, zgodnie z instrukcją PZPN „Wymogi dotyczące komunikatu medialnego”. Klub, który otrzymał bilety oraz dofinansowanie na wyjazd na wydarzenia sportowe ma obowiązki wobec PZPN i Ministerstwa Edukacji i Nauki. Po powrocie z wydarzenia sportowego Klub musi w terminie 14 dni przesłać do PZPN Raport z udziału w wydarzeniu sportowym według wzoru PZPN. Klub wysyła raport za pośrednictwem systemu PPnS, w którym dzień po zakończeniu wydarzenia sportowego zostanie udostępnione stosowne narzędzie. Jeżeli klub wnioskował o przyznanie dotacji na dofinansowanie wyjazdu na wydarzenie sportowe, w celu otrzymanie dotacji zobowiązany jest wykazać realnie poniesione koszty w obszarach, na które przyznano Klubowi dotacje. Rozliczenie następuje w systemie PPnS. Dzień po zakończeniu wydarzenia sportowego w Systemie PPnS Klub będzie mógł złożyć wymagane dokumenty szczegółowo opisane w umowie ramowej zawartej z PZPN. Wypłata świadczeń dla Klubu nastąpi po prawidłowym rozliczeniu przyznanej dotacji oraz przesłaniu do PZPN prawidłowo wystawionej noty księgowej.
 • help_outlineJakie wydatki mogą zostać sfinansowane z dotacji przedsięwzięcia Poznaj Polskę na sportowo?
  Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę na sportowo zapewnia dofinansowanie dwóch grup wydatków:
  a) koszt usługi transportowej – w tej grupie wydatków klub może rozliczyć rzeczywiście poniesiony koszt usługi transportowej zleconej podmiotom profesjonalnie świadczącym takie usługi.
  b) koszt organizacji wyjazdu – w tej grupie wydatków klub może rozliczyć dwie kategorie kosztów:
  - koszt usługi gastronomicznej – klub może rozliczyć rzeczywiście poniesione koszty na usługę gastronomiczną zakupioną w czasie wyjazdu na wydarzenie sportowe od podmiotów profesjonale świadczących takie usługi (np. restauracje);
  - koszt wynagrodzenia opiekuna – klub może rozliczyć rzeczywiście poniesione koszty związane z praca wykonaną przez opiekuna/opiekunów grupy. W celu rozliczenia tego kosztu konieczne będzie podpisanie przez Klub z opiekunem odrębnej umowy zlecenia, której przedmiotem będzie organizacja wyjazdu zawodników na dofinansowane wydarzenie sportowe oraz opieka nad nimi w czasie wydarzenia;
 • help_outlineW jaki sposób aplikować o dotację?
  Wniosek o przyznanie dofinansowania składany jest razem na jednym formularzu z wnioskiem o przyznanie biletów na wybrane wydarzenie sportowe. W formularzu domyślnie oznaczone są wnioski o przyznanie dofinansowania.
  Więcej informacji tutaj.
 • help_outlineW jakiej wysokości można otrzymać dofinansowania na usługę transportową?
  Regulamin przedsięwzięcia Poznaj Polskę na sportowo stanowi, że każdy Klub może otrzymać dofinansowanie w kwocie 7zł/km. Klub wypełniając formularz podaje odległość pomiędzy siedzibą Klubu oraz stadionem, na którym odbędzie się wydarzenie sportowe objęte wnioskiem. Zgodnie z Regulaminem dofinansowanie ograniczone jest do odległości maksimum 300 km w jedną stronę.
  Więcej informacji tutaj.