REGULAMIN XIII KONFERENCJI TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ
„LECH CONFERENCE 2022”

I Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w XIII Konferencji Trenerów Piłki Nożnej – Lech Conference 2022.
2. XIII Konferencja Trenerów Piłki Nożnej – Lech Conference (zwana dalej: „Konferencją”) odbędzie się dnia 02 grudnia 2022 roku.
3. Konferencja odbędzie się w następującej lokalizacji: Hala Sportowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, mieszcząca się przy ulicy Zagajnikowej 9 w Poznaniu, 61- 602 Poznań.
4. Organizatorem Konferencji jest KKS Lech Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu, 60-320 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000116034, NIP 787 19 38 871, kapitał zakładowy 540.394 zł pokryty w całości (zwana dalej: „Organizatorem” albo „KKS Lech”).
5. W ramach Konferencji odbędą się wykłady, panele dyskusyjne oraz sesje praktyczne, dzięki którym będzie można porównać metody treningowe różnych Akademii Piłkarskich.
6.   Wstępny harmonogram oraz program Konferencji dostępny jest na następującej stronie internetowej Organizatora: Informacje o Lech Conference

II Zasady uczestnictwa i warunki płatności
1. Uczestnikami Konferencji są trenerzy, szkoleniowcy piłki nożnej, nauczyciele oraz inne osoby zainteresowane działalnością trenerską w piłce nożnej, którzy dokonali zakupu biletu na udział w Konferencji.
2. Każdy Uczestnik Konferencji otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w Konferencji.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji może zostać dokonane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej bilety.lechpoznan.pl poprzez wykupienie biletu.
4. Bilety na Konferencję są imienne. Warunkiem zakupu biletu jest podanie danych osobowych każdego z uczestników: Imię, Nazwisko, Numer Licencji Trenera, a następnie wniesienie opłaty za bilet.
5. Jedyną dostępną metodą płatności za bilet jest płatność za pośrednictwem serwisu PayU. Opłatę należy zrealizować niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, tj. po przekierowaniu bezpośrednio na stronę serwisu PayU.
6. Obowiązujący cennik biletów dostępny jest na stronie lechpoznan.pl
7. Fakturę za zakup biletów można zamówić podczas składania zamówienia. Jeżeli faktura nie zostanie zamówiona w momencie zakupów, można ją wygenerować w systemie biletowym w ciągu 30 dni po zrealizowaniu transakcji.
8. Wszelkie koszty i wydatki związane z pobytem lub zakwaterowaniem Uczestników Konferencji pokrywane są przez Uczestników we własnym zakresie.
9. W przypadku nieobecności Uczestnika na Konferencji, uiszczona przez Uczestnika opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

III Prawa Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do żądania jakiegokolwiek odszkodowania ze strony Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od Niego niezależnych.
3. Organizator nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów lub wydatków, poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konferencji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia uczestnikowi udziału w Konferencji, jeśli ten znajduje się pod wpływem środków odurzających. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do żądania jakiegokolwiek odszkodowania ze strony Organizatora.

IV Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn całkowicie i wyłącznie zależnych od Organizatora, lub jej zakres zostanie ograniczony z przyczyn niezależnych od Organizatora (takich jak: działanie siły wyższej, restrykcje w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2), Organizator zwróci Uczestnikom opłatę za bilet na numer rachunku bankowego, z którego dokonano płatności.
2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty za bilet, odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Konferencji bądź jakichkolwiek innych kosztów lub wydatków.
3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby KKS Lech.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6. Każdy Uczestnik konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których odbywa się Konferencja, jak również w miejscu swego zakwaterowania lub pobytu.
7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu mienie Organizatora Konferencji (np. słuchawki do tłumaczenia symultanicznego). W szczególności jest odpowiedzialny za zwrot mienia w stanie niepogorszonym, jak również za wszelkie zniszczenie, uszkodzenie lub utratę mienia.
8. Zakup biletu na Konferencje jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rejestracji przez KKS Lech w celu organizacji Konferencji.
9. Zakup biletu na Konferencje jest równoznaczne z zobowiązaniem Uczestnika konferencji do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w KKS Lech i w miejscu, w którym odbędzie się Konferencja.

V Klauzula informacyjna dla uczestników Lech Conference
1) Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest KKS Lech Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: lech@lechpoznan.pl.
2) Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
3) Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
a) realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, tj. przed wysłaniem zgłoszenia online (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;
b) zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym przyjęcia i obsługi zamówienia online na udział w organizowanym wydarzeniu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”;
c) zawarcia umowy o udział w organizowanym wydarzeniu i jej właściwego wykonania tj. rejestracji uczestników, organizacji i przeprowadzenia konferencji oraz realizacji wszelkich czynności związanych z organizacją wydarzenia, w tym komunikacji w sprawach organizacyjnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”;
d) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - "obowiązek prawny";
e) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
f) poprawy jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji uczestnika wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";
g) dokumentowania przebiegu szkolenia oraz utrwalenia wizerunku uczestników, a także publikacji filmów i zdjęć, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody przez uczestnika szkolenia (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”;
h) ustalenia limitu uczestników konferencji na podstawie informacji o fakcie zaszczepienia przeciwko COVID-19 (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „wyraźna zgoda”;
i) przekazywania służbom sanitarnym lub kryzysowym na ich wniosek danych kontaktowych uczestników wydarzenia (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „realizacja obowiązku prawnego” oraz „prawnie uzasadniony interes”.
4) Cel i zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z podejmowanych przez uczestnika działań, zgody uczestnika lub przepisów prawa.
5) Podanie danych jest niezbędne w celu udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu.
6) Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
7) Państwa dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
a) czas niezbędny do realizacji umowy;
b) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu;
c) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe;
d) czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
e) czas do momentu wycofania zgody.
8) Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.
9) Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.
10) W każdej chwili przysługuje Państwu prawo także do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
11) Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 12) Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu na podstawie zawartych umów (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).
13) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): inspektorodo@lechpoznan.pl.