REGULAMIN UCZESTNICTWA W ESKORCIE DZIECIĘCEJ

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem eskorty dziecięcej jest KKS Lech Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000116034, NIP 787‐19‐38‐871, kapitał zakładowy 540.394,00 zł.
2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników Eskorty Dziecięcej.
3. Warunkiem uczestnictwa dziecka w eskorcie dziecięcej, oprócz złożenie prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa złożonego na zasadach określonych w § 3 niniejszego Regulaminu oraz otrzymania potwierdzenia uczestnictwa ze strony Organizatora, jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu przez opiekuna prawnego oraz pouczenie dziecka o treści postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2 DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin uczestnictwa w eskorcie dziecięcej
2. Klubie – oznacza to klub KKS Lech Poznań S.A.;
3. Dzień Meczowy – dzień, w którym rozgrywany jest na Stadionie Poznań przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu mecz piłkarski z udziałem I Drużyny Klubu.
4. Eskorta Dziecięca – oznacza to usługę świadczoną przez Klub na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu, polegającą na umożliwieniu dzieciom towarzyszenia piłkarzom oraz arbitrom w trakcie wejścia na murawę Stadionu Poznań przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu przed rozpoczęciem meczu piłkarskiego, wraz z usługami towarzyszącymi w zakresie zależnym od wybranego pakietu usług, bliżej określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Usługobiorca – oznacza to opiekuna prawnego uczestnika Eskorty Dziecięcej, dokonującego zgłoszenia udziału uczestnika w Eskorcie Dziecięcej.

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W ESKORCIE DZIECIĘCEJ
1. W Eskorcie Dziecięcej mogą brać udział dzieci w wieku od 5 do 12 roku życia, których wzrost nie przekracza 150 cm.
2. Zgłoszenia uczestnictwa dziecka w Eskorcie Dziecięcej można dokonać telefonicznie pod numerem +48 795 566 526 oraz mailowo pod adresem natalia.grygiel@lechpoznan.pl lub za pośrednictwem strony bilety.lechpoznan.pl
3. Najpóźniej na 3 dni robocze przed Dniem Meczowym opiekun dziecka otrzymuje od Klubu za pośrednictwem poczty elektronicznej szczegóły uczestnictwa w eskorcie.
4. Dziecko uczestniczące w Eskorcie Dziecięcej w Dniu Meczowym musi stawić się na Stadionie Poznań w miejscu i czasie wskazanych w informacji o której mowa w ust. 3 powyżej, pod opieką Opiekuna prawnego.
5. W przypadku spóźnienia większego niż 15 minut, dziecko nie może wziąć udziału w Eskorcie Dziecięcej, a pieniądze wpłacone za udział nie podlegają zwrotowi.
6. W przypadku choroby dziecka lub sytuacji losowej uniemożliwiającej udział dziecka w eskorcie, zgłoszonej Organizatorowi nie później niż 1 dzień przed Dniem Meczowym, udział dziecka w Eskorcie Dziecięcej przekładany jest na najbliższy dostępny Dzień Meczowy.
7. Przed uczestnictwem w Eskorcie Dziecięcej dziecko zostanie przez przedstawicieli organizatora pouczone o przebiegu Eskorty Dziecięcej, obowiązujących regułach uczestnictwa oraz zakazach.
8. Opiekun dziecka nie jest obecny podczas przebierania dzieci, szkolenia oraz wyprowadzania piłkarzy na murawę.
9. Dzieci uczestniczące w Eskorcie Dziecięcej od momentu przyjścia na zbiórkę aż do odprowadzenia ich opiekunom na trybunę są pod opieką przedstawicieli Organizatora i mają obowiązek wykonywać polecenia pracowników Klubu dotyczące przebiegu udziału w Eskorcie Dziecięcej.
10. Uczestnicy Eskorty Dziecięcej w trakcie jej trwania zobowiązani są do wykonywania poleceń przedstawicieli Organizatora również w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, dotyczących bezpieczeństwa i organizacji Eskorty Dziecięcej.
11. Organizator zastrzega, że jeżeli w trakcie udziału w Eskorcie dziecko nie wykonuje poleceń przedstawicieli Organizatora, dziecko może zostać odsunięte od udziału w Eskorcie Dziecięcej. Zaistnienie sytuacji wskazanej w zdaniu 1 powyżej nie stanowi podstawy do roszczeń o obniżenie kosztów udziału w Eskorcie Dziecięcej.
12. Przydzielenie dzieci uczestniczących w Eskorcie Dziecięcej do poszczególnych piłkarzy drużyny gości, gospodarzy lub arbitrów następuje według kolejności zgłoszeń. Nie ma możliwości wybrania imiennie piłkarza.
13. Podczas trwania eskorty nie można samodzielnie prosić o autografy i zdjęcia z piłkarzami.
14. Zdjęcia z przebiegu Eskorty Dziecięcej robione są tylko przez fotografa Organizatora i przesyłane są drogą mailową w ciągu dwóch dni roboczych po meczu, na wskazany wcześniej w zgłoszeniu uczestnictwa adres e‐mailowy.
15. W przypadku braku możliwości robienia zdjęć w czasie Eskorty Dziecięcej z przyczyn niezależnych, zdjęcia nie zostają wysłane Usługobiorcy. Brak wysyłki zdjęć w przypadku, o którym mowa w zdaniu 1 powyżej, nie stanowi podstawy do roszczeń o obniżenie kosztów udziału w Eskorcie Dziecięcej.
16. Usługobiorca wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi bez dodatkowego wynagrodzenia prawa do wykorzystania wizerunku dziecka uwiecznionego w ramach uczestnictwa w Eskorcie Dziecięcej, w szczególności imienia i nazwiska, wizerunku (w tym zdjęć, filmów i portretów), bez ograniczeń terytorialnych w akcjach promocyjnych i reklamie w prasie, wydawnictwach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych WWW, telewizji oraz innych mediach, na wszystkich znanych polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie: a. utrwalania, zwielokrotniania dowolną techniką;

b. wytwarzania egzemplarzy utworów dowolnie obranymi technikami, w tym wytwarzania egzemplarzy utworów, a także zwielokrotniania i utrwalania techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego, Blue Ray. CD, DVD, DAT, MPEG2, MPEG4 oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputera oraz do własnych baz danych, w tym video, dysków audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową;

c. obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia;

d. wykorzystywania utworów do celów informacyjnych, reklamowych, marketingowych, promocyjnych i innych, w tym do produkcji przedmiotów i wszelkiego rodzaju wyrobów wprowadzanych do obrotu i sprzedaży;

e. wykorzystywania utworów w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych (w tym z wykorzystaniem systemów CDMA, HSPA, HSDPA, UMTS, LTE, GSM) oraz w związku z usługami telekomunikacyjnymi;

f. wykorzystywania i przetwarzania utworów, ich warstw w sposób dowolny, w tym także poprzez wszelkiego rodzaju techniki animacji;

g. dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości utworów, bez naruszania istoty treści merytorycznej;

h. wykorzystywania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań;

i. publicznego udostępniania, wykonywania lub odtwarzania, nadawania za pomocą wizji lub fonii, wystawianie, wyświetlanie, publicznego udostępniania w taki sposób, by każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym streaming, downloading, podcasting;

j. wykorzystywania utworów do stworzenia znaku towarowego i innych przedmiotów własności przemysłowej, jak również ich rejestracji;

k. rozpowszechniania utworów w ramach systemów tzw. odpłatności za pokaz (pay‐per‐view) raz w ramach usług wideo na żądanie (video‐on‐demand), systemu „niemal na żądanie” (near video‐on‐demand), lub abonamentu na żądanie (nearsubscription‐on‐demand), tj. udostępnianie utworu w ramach posiadanego przez użytkownika końcowego abonamentu, na indywidualne żądanie użytkownika, w miejscu lub czasie dowolnie przez niego wybranym.

17. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników Eskorty Dziecięcej bądź jakiekolwiek niezawinione uszczerbki na zdrowiu uczestników.

§ 4 [Opłaty]
1. Udział w Eskorcie Dziecięcej jest odpłatny.
2. Stawki za udział w Eskorcie Dziecięcej określone są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Wybór określonego w ust. 2 powyżej pakietu należy zgłosić w zgłoszeniu uczestnictwa w Eskorcie Dziecięcej o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
4. Opłaty za udział w Eskorcie Dziecięcej należy dokonać najpóźniej w terminie 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w Eskorcie Dziecięcej.
5. Dokonanie zapłaty za udział w Eskorcie Dziecięcej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także Regulaminu Stadionu Poznań, dostępnego na oficjalnej stronie Organizatora.
6. Jeżeli opłata za udział w eskorcie nie zostanie uregulowana do 3 dni roboczych przed meczem Udział w Eskorcie Dziecięcej przepada.

§ 5 [Zasady dotyczące rezygnacji z uczestnictwa i reklamacji]
1. Rezygnacja z uczestnictwa w Eskorcie Dziecięcej, powinna być zgłoszona mailowo na adres: natalia.grygiel@lechpoznan.pl lub telefonicznie: +48 795 566 526 najpóźniej w terminie 3 (trzy) dni przed Dniem Meczowym. W przypadku rezygnacji uczestnictwa, dokonanej w terminie określonym w zdaniu pierwszym, wpłacona za te bilety przedpłata, o której mowa w § 4 ust. 1 podlega zwrotowi.
2. Organizator ma prawo odwołać udział dziecka w Eskorcie Dziecięcej bez podania przyczyny na 1 dzień przed Dniem Meczowym. W przypadku opisanym w zdaniu 1 powyżej, wpłacona za te bilety przedpłata, o której mowa w § 4 ust. 1 podlega zwrotowi, a udział w Eskorcie Dziecięcej może być przeniesiony na inny zaproponowany przez Organizatora termin.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Organizatora mogą być zgłaszane przez uczestników w terminie do 14 (czternastu) dni od Dnia Meczowego. Reklamacje wnosi się w formie pisemnej na następujący adres: KKS Lech Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17, 60‐320 Poznań, bądź na adres mailowy: natalia.grygiel@lechpoznan.pl
4. Reklamacja, o której mowa w ust. 2 powyżej, powinna zawierać:

a) wskazanie powodu reklamacji;

b) uzasadnienie reklamacji;

c) dane kontaktowe osoby dokonującej reklamacji, wraz z numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej;

d) żądanie uczestnika co do sposobu uwzględnienia reklamacji.

5. Organizator rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji od uczestnika. W uzasadnionych wypadkach Organizator uprawniony jest do zobowiązania osoby składającej reklamację do uzupełnienia reklamacji.
6. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 4 powyżej osoba składająca reklamację zobowiązana jest do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni we wskazanym przez Organizatora zakresie. W razie nie uzupełnienia reklamacji w terminie podanym w zdaniu poprzednim reklamacja nie zostanie rozpatrzona przez Organizatora. Po otrzymaniu uzupełnionej reklamacji oraz jej prawidłowym dostarczeniu przez osobę składającą reklamację Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni. Po rozpatrzeniu prawidłowo złożonej reklamacji przez Organizatora, Organizator poinformuje składającego reklamację o treści rozstrzygnięcia na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6 [Zasady przetwarzania danych osobowych]
1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Eskorty Dziecięcej odbywa się na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
2. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), przy czym dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie związanym organizacją Eskorty Dziecięcej.
3. Organizator jako administrator danych jest zobowiązany do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Każdy uczestnik Eskorty Dziecięcej ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych lub ich usunięcia, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
5. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: KKS Lech Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17, 60‐320 Poznań.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie ewentualne zmiany do Regulaminu dostępne są w siedzibie Klubu oraz na następujących stronach internetowych lechpoznan.pl i stadionpoznan.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu Organizator będą ogłaszane na stronach internetowych wskazanych w ust. 1 powyżej.
3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) następstwa działania siły wyższej;

b) za wszelkie szkody powstałe z winy osób uczestniczących w Eskorcie Dziecięcej oraz w trakcie lub w związku z uczestnictwem w Eskorcie Dziecięcej;

c) jakiekolwiek rzeczy pozostawione przez osoby uczestniczące w Eskorcie Dziecięcej oraz ich opiekunów na terenie Stadionu Poznań.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z stosowaniem niniejszego Regulaminu będą w miarę możliwości rozstrzygane przez Strony polubownie w drodze negocjacji. W razie braku możliwości rozstrzygnięcia polubownego, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Klubu.
6. Za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby uczestniczące w Eskorcie Dziecięcej odpowiedzialność i konsekwencje ponoszą ich opiekunowie prawni.
7. Wszystkie osoby biorące udział w Eskorcie Dziecięcej oraz ich opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, Regulaminu Stadionu Poznań oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2018 roku do odwołania.
9. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
10. W przypadku gdy jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub niemożliwe będzie wykonanie któregokolwiek z postanowień Regulaminu, to pozostała część Regulaminu zachowuje moc obowiązującą.

ZĄŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PAKIETÓW USŁUGOWYCH

Pakiet BIAŁY dla dzieci od 5. do 12. roku życia (wzrost dziecka nie może przekraczać 150 cm):
• Wyprowadzenie przez dziecko piłkarza na mecz
• Pamiątkowe zdjęcia w wersji elektronicznej
• 3 bilety na mecz (dla dziecka i opiekunów)
• Bilet parkingowy
• Cena: od 500 zł

Pakiet BIAŁY dla dzieci powyżej 12 roku życia:
• 3 bilety na mecz (dla dziecka i opiekunów)
• Bilet parkingowy
• Fankarty piłkarzy z autografami
• Zaproszenie na pomeczową konferencję prasową
• Cena: od 450 zł

Pakiet NIEBIESKI dla dzieci od 5. do 12. roku życia (wzrost dziecka nie może przekraczać 150 cm):
• Wyprowadzenie przez dziecko piłkarza na mecz
• Pamiątkowe zdjęcia w wersji elektronicznej
• 3 bilety na mecz (dla dziecka i opiekunów)
• Bilet parkingowy
• Bawełnianą koszulkę Kolejorza z ulubionym numerem i nazwiskiem dziecka
• Szalik drużyny Lecha Poznań
• Fankarty piłkarzy z autografami
• Spotkanie z zawodnikami po meczu
• Mini zwiedzanie Stadionu Poznań
• Cena: od 1000 zł

Pakiet NIEBIESKI dla dzieci powyżej 12 roku życia:
• Zaproszenie na pomeczową konferencje prasową
• Bawełnianą koszulkę Kolejorza z ulubionym numerem i nazwiskiem dziecka
• Szalik drużyny Lecha Poznań
• Fankarty piłkarzy z autografami
• Spotkanie z zawodnikami po meczu
• 3 bilety na mecz (dla dziecka i opiekunów)
• Bilet parkingowy
• Cena: od 900 zł

Pakiet GOLD dla dzieci od 5. do 12. roku życia (Wzrost dziecka nie może przekraczać 150 cm):
• Wyprowadzanie przez dziecko piłkarza na mecz
• Pamiątkowe zdjęcia w wersji elektronicznej
• 2 bilety na mecz o najwyższym standardzie (dla dziecka i opiekuna)
• Bilet parkingowy
• Koszulkę meczową z ulubionym numerem i nazwiskiem dziecka
• Szalik drużyny Lecha Poznań
• Fankarty piłkarzy z autografami
• Spotkanie z zawodnikami po meczu
• Mini zwiedzanie Stadionu Poznań
• Catering dla dwóch osób w strefie VIP GOLD
• Cena: od 2000 zł

Pakiet GOLD dla dzieci powyżej 12 roku życia:
• Mini zwiedzanie Stadionu Poznań
• Zaproszenie na pomeczową konferencję prasową
• Koszulkę meczową z ulubionym numerem i nazwiskiem dziecka
• Szalik drużyny Lecha Poznań
• Fankarty piłkarzy z autografami
• Spotkanie z zawodnikami po meczu
• 2 bilety na mecz o najwyższym standardzie (dla dziecka i opiekuna)
• Bilet parkingowy
• Catering dla dwóch osób w strefie VIP GOLD
• Cena: od 1900 zł

Administratorem danych osobowych uczestnika Dziecięcej Eskorty jest KKS Lech Poznań SA z siedzibą w Poznaniu (60-320) przy ulicy Bułgarskiej 17, (dalej: my)
Uczestnik Dziecięcej Eskorty może się z nami skontaktować w następujący sposób:
• przez e-mail: prezenty@lechpoznan.pl
• telefonicznie: 61 886 30 31/660 423 851/668 447 785

Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą uczestnik Dziecięcej Eskorty może się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym ma uczestnik Dziecięcej Eskorty. Z inspektorem uczestnik Dziecięcej Eskorty może się kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych KKS Lech Poznań S.A., ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań
• przez e-mail: inspektorodo@lechpoznan.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy posługiwać się danymi osobowymi uczestnika Dziecięcej Eskorty, w celu realizacji usług umawiania, koordynowania i realizowania wyprowadzania piłkarza na mecz. Przetwarzamy podane dane na podstawie zaakceptowanego przez uczestnika Dziecięcej Eskorty regulaminu.

Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać dane osobowe uczestnika Dziecięcej Eskorty do momentu zrealizowania ww. celu a także po jej zakończeniu w celu:

a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy

b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

c) statystycznych i archiwizacyjnych

Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać dane osobowe uczestnika Dziecięcej Eskorty naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. np. dostawcom usług IT; aby nasza usługa była kompletna i na najwyższym poziomie . Tacy odbiorcy posługują się danymi uczestnika Dziecięcej Eskorty tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę. Ponadto możemy udostępnić dane upoważnionym organom państwowym.

1. Prawa uczestnika Dziecięcej Eskorty związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Dlatego, że posługujemy się danymi osobowymi uczestnik Dziecięcej Eskorty ma:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b. prawo dostępu do danych osobowych,

c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,

d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację uczestnika zwiedzania– w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

g. prawo do przenoszenia danych osobowych

Uczestniku Dziecięcej Eskorty pamiętaj też, że masz:
Prawo wycofania zgody
W każdej chwili uczestnikowi Dziecięcej Eskorty przysługuje prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się danymi osobowymi uczestnika Dziecięcej Eskorty przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu
Uczestnikowi Dziecięcej Eskorty przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.